نیروگاه گروه Panzhihua Gangchen - Yuanchen
HOMEپروژهصنعت سیماننیروگاه گروه Panzhihua Gangchen

نیروگاه گروه Panzhihua Gangchen

دما: 210-260 درجه

غلظت ورودی: 5g/Nm3

دما: 210-260 درجه

غلظت ورودی: 5g/Nm3

دما: 210-260 درجه

غلظت ورودی: 5g/Nm3

رایگان برای تماس با ما